Reklama
A A A

CHOROBY I OBJAWY PODMIOTOWE ORAZ PRZEDMIOTOWE, KTÓRYCH NAZWY OKREŚLA SIĘ NAZWISKIEM

Abadiego objaw. Skurcz mięśnia dźwigacza powieki górnej — objaw w nadczynno­ści tarczycy, brak odruchów ze ścięgna Achillesa — jak w wiądzie rdzenia. Addinsa-Stokesa choroba (zespół Morgagni-AdamsaStokesa; zespół Stokesa-Adamsa). Omdlenie napadowe z napadem drgawek lub bez wskutek przedłużonego braku skurczu serca w przypadkach zupełnego bloku serca. Addisona choroba. Przewlekła niewydolność kory nadnerczy, cechująca się osłabie­niem, pigmentacją skóry, niskim ciśnieniem tętniczym, brakiem łaknienia, utra­tą wagi i zaburzeniami w zakresie przewodu pokarmowego; rozpoznanie wymaga potwierdzenia na drodze specjalnych badań laboratoryjnych. Albersa-Schönberga choroba. Osteopetrosis; cechuje się taśmowatymi polami zagęszcze­nia kości w sąsiedztwie linii nasadowych kości długich i zagęszczeniem na krawę­dziach małych kości (kość marmurowa, kość słoniowa). Albersa choroba. Bursitis tendinis Achillis. Alzheimera choroba. Otępienie przedstarcze wskutek uogólnionej inwolucji mózgu w 5 i 6 dziesiątku lat życia z późnymi objawami ogniskowymi. Aran-Duchenne'a zanik mięśni (atrophia musculorum spinalis progressiva). Postępujące wyniszczenie mięśni wskutek zwyrodnienia komórek przedniego rogu rdzenia kręgowego, rozpoczynające się zwykle zanikami małych mięśni rąk, ale niekiedy i górnych części ramienia i barku (tvpus scapulohumeralis) ; zanik postępuje po­woli, obejmując mięśnie kończyn dolnych. Argyll Robertsona źrenice. Wąskie źrenice zwężają się przy badaniu na nastawienie, ale nie oddziałują na światło; objaw charakterystyczny dla kiły ośrodkowego układu nerwowego. Aschnera objaw. Zwolnienie tętna w następstwie ucisku na gałki oczne, wskazujące pobudliwość sercowej gałązki nerwu błędnego. Ayerza „choroba" lub zespół. Choroba oskrzeli i płuc z nasiloną sinicą, czerwienica i niewydolność prawego serca bez pierwotnej choroby serca (nie opisuje się ja­ko serce płucne, a zwykle określa jako cardiacos negros lub „czarni" chorzy na serce). Babińskiego objaw albo odruch. Zgięcie grzbietowe palucha nogi zamiast zgięcia podeszwowego przy podrażnieniu podeszwy, występujące w uszkodzeniach dróg piramidowych i wskazujące na organiczne porażenie połowicze. Bagdadzka niedokrwistość (wiosenna anemia bagdadzka Lederera). Alergiczna niedo­krwistość hemolityczna, nawiedzająca dzieci na Środkowym Wschodzie, wystę­puje sezonowo na tle nabytej wrażliwości na pyłki roślinne, zwłaszcza Verbena hybrida. Bainbridge'a odruch. Wzrost ciśnienia i rozszerzenie dużych żył powoduje odrucho­we przyśpieszenie akcji serca. Bantlego choroba (zespół Bantiego; anaemia splenica; zastoinowa splenomegalia). Schorzenie śledziony cechujące się splenomegalia, niedokrwistością, leukopenia ze względną limfocytozą, a w późnym okresie marskością wątroby z wodobrzuszem i żółtaczką. Barany'ego test („objaw wskazywania" Barany'ego). Jeśli pacjent wskazuje na stały punkt, na przemian zamykając i otwierając oczy, stały błąd w czasie zamknięcia oczu wskazuje na uszkodzenie mózgu. Barlowa choroba. Gnilec dziecięcy. Barraquera-Simonsa choroba. Lipodystrophia progressiva, cechująca się symetrycznym i powoli postępującym zanikiem podskórnej tkanki tłuszczowej twarzy, a w cięż­szych przypadkach także szyi, ramion, klatki piersiowej i ściany brzucha, z zacho­waniem lub wzrostem ilości tłuszczu w dolnych częściach ciała: występuje naj­częściej u młodych dziewcząt. Bartholinitis. Ropień gruczołu Bartholina, który — w razie nieopróżnienia — wie­dzie do wytworzenia torbieli (torbiel Bartholina). Bartona złamanie. Fractura partis distalis radii. Basedowa choroba. Wole toksyczne rozlane pierwotne. Bazina choroba. Tuberculosis indurativa (erythema induratum), cechująca się głęboko usytuowanymi guzkami, zwykle w okolicy łydek, które stopniowo powiększają się, zlewają ze skórą i przebijają się wytwarzając owrzodzenia, które goją się bardzo powoli. Beau'a linie. Poprzeczne linie na paznokciach, powstające w wyniku wyniszczających chorób. Bechterewa choroba (spondylitis Bechterewi). Spondylitis ankylopoética z ewentualnym skostnieniem więzadeł kręgosłupa (zesztywniający gościec kręgosłupa). Bednari aphtae. Obustronne, symetryczne, powierzchowne owrzodzenia w tylnej części twardego podniebienia, występujące u dzieci wskutek opieszałości w pielęgno­waniu jamy ustnej. Behęeta trójobjaw. Owrzodzenie części płciowych, uszkodzenia jamy ustnej przez pleśniawki oraz zapalenie jagodówki i tęczówki pojawiające się równocześnie lub w oddzielnych napadach, po którym pojawia się ropa w przedniej komorze oka (hypopyon). Bella porażenie. Ostre porażenie mięśni jednej strony twarzy bez opadnięcia powieki, prawdopodobnie wskutek zapalenia nerwu twarzowego lub jego jądra. Bence Jonesa białkomocz. Nienormalne białko, odnajdywane w moczu w około poło­wie przypadków szpiczaka mnogiego, a niekiedy w przypadkach mięsaka kości, rozmiękania kości, przerzutów raka do kości, zieloniaka (chloroma), białaczki oraz zapalenia miedniczek nerkowych i nerek; niekiedy idiopatycznie. Bergeroni chorea electrica. Pląsawica histeryczna, cechująca się nagłymi rytmicznymi skurczami, o dobrotliwym przebiegu. Bezolda ropień. Podokostnowy ropień kości skroniowej. Biermera objaw (fenomen Gerhardta). Zależność zmian opukowych od ułożenia chorego; objaw spotykany w odmie opłucnej oraz w gruźlicy płuc. Bineta-Simona test. Metoda badania zdolności umysłowych dzieci i młodzieży za po­mocą zadawania serii pytań, dostosowanych odpowiednio i standaryzowanych w odniesieniu do przeciętnych zdolności normalnych dzieci w różnym wieku; na podstawie odpowiedzi ocenia się stopień rozwoju umysłowego badanego osobnika. Biota oddech. Niemiarowy oddech, w którym oddychanie zmienia się odnośnie ob­jętości oraz długości przerw w oddychaniu. Boasa objaw. Obecność kwasu mlekowego w soku żołądkowym w przypadkach raka żołądka; również pole nadwrażliwości w okolicy lędźwiowej w przypadkach po zapaleniu pęcherzyka żółciowego. Bockharti impetigo. Perifolliculitis pustularis superficialis. Boecka sarcoid. Postać rozsianego dobrotliwego sarkoidu cechująca się powierzchow­nym charakterem zmian i upodobaniem do twarzy, ramion i barków. Bouvereta owrzodzenie. Owrzodzenie cieśni gardła ponad zewnętrznym brzegiem migdałków podniebiennych, pojawiające się w przypadkach duru brzusznego. Bracqi pseudopeladosis. Alopecia cicatrisata; rzadka postać wyłysienia, w którym zniszczenie mieszków włosowych wytwarza liczne okrągłe, owalne bądź nieregu­larnie ukształtowane bezwłose pola bliznowate; pola łysiny są małe lub duże, roz­proszone lub zgrupowane. Brailsforda-Morquio'a choroba (choroba lub zespół Morquio'a). Dziedziczna dystrotia chrząstek i kości wskutek karłowatości i uogólnionego zniekształcenia szkieletu. Brighta choroba. Glomerulonephritis acuta, subacuta seu chronica. Brill-Symmersa choroba. Lymphoma follicularis (giant follicular lymphoblastoma). Brill-Zinssera choroba (choroba Brilla). Nawrót objawów starej infekcji duru plami­stego z nasilonym stałym bólem głowy i dołączeniem się między 4 a 6 dniem plamistych lub plamisto-grudkowatych wykwitów oraz z dodatnim odczynem wiązania dopełniacza lub testem aglutynacji riketsji. Broadbenta objaw. Częściowe zapadnięcie ściany klatki piersiowe] przy skurczu serca w okolicy Xl i XII przestrzeni międzyżebrowej od tyłu wskutek zrostów opłucnowo-osierdziowych. Brown-Sequarda porażenie lub zespół objawów. Brudzińskiego objaw. W przypadkach zapalenia opon mózgowych, gdy zgiąć kark, wy­stępuje zgięcie stawów skokowych, kolanowych oraz biodrowych; przy biernym zgięciu dolnej kończyny po jednej stronie podobny ruch pojawia się po drugiej stronie. Buergera choroba. Thromboangiitis obliterans. Buhla choroba. Choroba występująca u noworodków; krwawienia do skóry, błon śluzo­wych, jelit i pępka, sinica i żółtaczka. Cabota pierścienie. Twory w kształcie pętli i ósemek w barwionych krwinkach czerwo­nych w ciężkich niedokrwistościach. Calvego choroba kręgosłupa (vertebra plana). Nagłe zapadnięcie się i spłaszczenie po­jedynczego trzonu Kręgowego u dzieci, ze skrytym początkiem, charakteryzują­cym się umiarkowanym bólem, zmęczeniem, płaczem w nocy, kurczami mięśni, zlokalizowaną wrażliwością i stopniowym rozwojem wygięcia kręgosłupa w bok lub do tyłu; dolegliwości znikają w ciągu 2 miesięcy, pozostawiając trwałe znie­kształcenie; badanie radiologiczne wykazuje początkowo klinowate zniekształ­cenie jednego kręgu, z którego czasem tworzy się trzon opłatkowaty. Chagasa choroba. Postępująca niezaraźliwa choroba powodowana przez Trypanosoma cruzi, z jednostronnym obrzękiem okołoocznyin, towarzyszącą adenopatią i po­większeniem gruczołów łzowych, z gorączką, różnego rodzaju wykwitami, guz­kami podskórnymi („chagoma") i kardiopatią; rozpoznanie ustała się na drodze badania krwi, a rzadziej płynu mózgowo-rdzeniowego lub materiału bioptycznego. Charcota marskość. Cirrhosis hepatis hypertrophica. Charcoti febris hepatica intermittens. Gorączka pojawiająca się przerywanie w wyni­ku okresowego wklinowywania się kamienia w przewodzie żółciowym wspólnym i zapalenia przewodów żółciowych. Charcota staw. Arthropathia neurotrophica z niszczeniem przystawowych części kości wskutek wiądu rdzenia lub jamistości rdzenia kręgowego. Chediaka-Higashiego choroba (anomalia). Rzadka choroba występująca u kilku dzieci tych samych rodziców; cechuje się dobrze barwiącymi się gruboziarnistymi cia­łami wtrętowymi lub granulacjami w cytoplazmie leukocytów obok cech bielac-twa łącznie ze światłowstrętem, powiększeniem wątroby i śledziony, limfadeno-patią i nawracającymi zakażeniami skóry lub dróg oddechowych, ze śmiercią zwy­kle w 8 r. życia Cheyne-Stokesa oddech. Okresowe oddychanie z okresowymi zaburzeniami częstości rytmu i objętości oddechu na przemian z okresami bezdechu; te dwie kontrastu­jące ze sobą fazy nawracają regularnie. Christiana choroba. Christmasa choroba. Brak tromboplastyny osocza, postać hemofilii B. Chvosteka objaw. Skurcz mięśni twarzy przy nakłuciu gałązki nerwu twarzowego po­dobnie jak w tężyczce. Civattego Poikilodermia. Symetryczne siateczkowate przebarwienia twarzy, szyi i gór­nych części klatki piersiowej u kobiet w średnim wieku, składające się z czer-wonawobrązowych plamek wielkości soczewicy i mniejszych, pomieszanych z zanikowymi białymi plamami i rozszerzeniami naczyń. Cluttona stawy. Symetryczne niebolesne kiłowe zapalenie błony maziowej u dzieci, dotyczące stawów kolanowych. Coatsa choroba. Retinitis exsudativa. Collesa złamanie. Złamanie dolnej części kości promieniowej z przemieszczeniem do tyłu obwodowego fragmentu. Collesa złamanie. Złamanie dolnej części kości promieniowej z przemieszczeniem do tyłu obwodowego fragmentu. Concato'a choroba. Postępujące zapalenie błon śluzowych o nie znanej etiologii. Cooleya niedokrwistość (thalassemia). Rodzinna niedokrwistość niedobarwliwa z licz­nymi normoblastami w krwi, występująca głównie u dzieci rodziców pochodzą­cych z obszaru śródziemnomorskiego; cechuje się powiększeniem śledziony, twa­rzą mongoloidalną, zrzeszotnieniem kości, poprzecznym prążkowaniem istoty gąb­czastej kości oraz zwiększoną opornością krwinek czerwonych. Coopera więzadła. Fałd fascia transversalis przyczepiający się do wyniosłości biodro-wo-łonowej i kolca kości łonowej, wiązka włókien łączących podstawę wyrost­ka łokciowego z wyrostkiem dziobiastym po stronie wewnętrznej stawu łok­ciowego. Corrigana tętno. Tętno chybkie w niedomykalności zastawek tętnicy głównej. Crohna choroba. Ileitis regionalis. Crouzona choroba. Cullena objaw. Zmiany zabarwienia skóry w okolicy pępka spostrzegane w ciąży po­zamacicznej oraz w ostrym zapaleniu trzustki. Curschmana spirale. Zwinięte spiralnie śluzowate włókna spotykane niekiedy w plwo­cinie w dychawicy oskrzelowej. Cushinga choroba. Dalrymple'a objaw. Nienormalna szerokość szpary powiekowej w wolu toksycznym rozlanym pierwotnym. Dariera choroba. Keratosis follicularis; rzadka choroba o charakterze wrodzonym, którą cechują brudne, brodawkowate, grudkowate wyrosłe, wykazujące skłonność do zlewania się w wykwity na symetrycznych polach twarzy, tułowia i zgięć kończyn. Davida choroba. Odpowiada chorobie Potta (J. R. David), choroba krwotoczna u kobiet, charakteryzująca się ciężkim krwawieniem z dziąseł i błon śluzowych, przypisywana brakowi hormonów jajnikowych, przy normalnym składzie krwi (W. David). Dejerine-Sottasa choroba. Neuropathia interstitalis hypertrophica progressiva; choro­ba rodzinna, cechująca się przewlekłym zapaleniem śródmiąższowym nerwu, zmia­nami przerostowymi nerwów obwodowych i tylnych korzonków oraz stwardnie­niem słupów tylnych z powoli postępującym zanikiem obwodowych części koń­czyn, osłabieniem odruchów ścięgnistych i upośledzeniem czucia. Dercuma choroba. Adipositas dolorosa. Dietla przełom. Nagły ciężki napad bólu w okolicy lędźwiowej wskutek skręcenia ner­ki wokół jej szypuły. Dieulafoya wrzód. Gastroenteritis haemorrhagica pneumococcica. Dittricha czopki. Białawe, brązowawe lub żółtawe masy znajdowane w plwocinie lub oskrzelach w septycznym zapaleniu oskrzeli i zgorzeli płuc. Dubiniego pląsawica (chorea electrica Dubini; choroba Dubiniego). Odmiana pląsawi-cy z gwatłownymi i nagłymi ruchami, ze skłonnością do pogarszania się i często charakteryzująca się zanikami i porażeniem mięśni. Dubiniego choroba. Dupuytrena przykurcz. Uszkodzenie rozcięgna dłoniowego ze skróceniem, zgrubieniem i zwłóknieniem, które może powodować wadliwe ustawienie palców w zgięciu. Eisenmengera zespól. Wrodzona wada serca, polegająca na ubytku błoniastej części przegrody międzykoraorowej i nienormalnym odejściu tętnicy głównej albo z pra­wej komory, albo z obu komór. Ellisa linia w kształcie litery S (linia Ellis-Garlanda). Dająca się ustalić opukowo na ścianie klatki piersiowej linia w kształcie litery S, wskazująca górny brzeg wy­sięku w opłucnej. Englemanna choroba (lub zespół). Hyperostosis diaphysum ossium longorum costeo-sclerose; choroba atakuje zarówno szpik kostny, jak i korę tej samej kości, wy­stępuje u dzieci, przebiega z objawami osłabienia mięśni (i zanikami), brakiem przybytku na wadze, upośledzeniem stanu odżywiania, zaburzeniami chodu, a niekiedy z nieprawidłowościami neurologicznymi. Erba dystrophia. Dystrophia musculorum pseudohypertrophica. Erba objaw. Wzrost elektrycznej pobudliwości nerwów ruchowych, stłumienie od­głosu opukowego nad rękojeścią mostka w akromegalii. Erba porażenie rdzenia kręgowego. Kiłowe porażenie spastyczne rdzenia kręgowego. Erniego objaw. Odgłos opukowy bębenkowy pochodzenia jamowego, pojawiający się nad jamą szczytu płuca, która była uprzednio wypełniona płynem. Ewinga guz (sarcoma Ewinga). Postać mięsaka kości, która zwykle dotyczy trzonu ko­ści długich, rozszerzając trzon przez szerzenie się na osobne blaszki. Fallota czwórobjaw. Wrodzona wada serca, polegająca na zwężeniu ujścia tętnicy płuc­nej, ubytku w przegrodzie międzykomorowej, przełożeniu tętnicy głównej na stronę prawą i przeroście lewej komory. Fevera choroba. Osteochondrosis calcanei. Fiedlera zapalenia mięśnia sercowego. Ostre odosobnione zapalenie mięśnia sercowe­go o nie znanej etiologii. Flinta szmer (szmer Austina Flinta). Głośny przedskurczowy szmer nad koniuszkiem serca w niedomykalności zastawek tętnicy głównej. Fordyce'a choroba. Powiększenie gruczołów łojowych w śluzówce warg, policzków i dziąseł, cechujące się tworzeniem tworów żółtawych, podobnych do prosa. Fox-Fordyce'a choroba. Swędzące wykwity grudkowate, ograniczone głównie do oko­lic pachowych i łonowej wskutek przewlekłego zapalenia gruczołów potowych, prawdopodobnie w następstwie wpływów hormonalnych. Friedländera zapalenie płuc. Pneumonia lobaris wywołana przez bacillus Friedländeri. Friedreicha niezborność (choroba). Choroba dziedziczna, rozpoczynająca się zwykle w dzieciństwie i przejawiająca się niezbornością, upośledzeniem mowy, bocznym wygięciem kręgosłupa, osobliwym chwianiem się i nieregularnymi ruchami, z po­rażeniem mięśni, szczególnie kończyn dolnych, wskutek stwardnienia słupów grzbietowych i bocznych rdzenia kręgowego. Friedreicha objaw. Rozkurczowe zapadanie się żył szyjnych wskutek zrostów osier­dziowych, obniżenie wysokości tonu opukowego nad polem odpowiadającym jamie w czasie głębokiego wdechu (zmiana wypuku typu Friedreicha pod wpły­wem oddechu). Fuchi dystrophia epithelialis (syndroma). Heterochromia unilateralis, cyclitis et catha-racta secundaria. Gablera plamy. Gairego zapalenie szpiku kostnego stwardniające. Przewlekle stwardniające nieropne zapalenie kości, pizejawiające się radiologicznie jako zgrubienie kości o kształ­cie wrzecionowatym. Gärtneri Salmonella enteritidis. Zatrucie pokarmowe z ciężkimi zaburzeniami przewo­du żołądkowo-jelitowego jest skutkiem zakażenia Salmonella enteritidis, nazywa­ną także Bacillus enteritidis i Bacillus Gärtneri. Gärtnera przewodu torbiel lub ropień. Torbiel lub ropień występujący w przewodzie Gärtnera; przewód ten prowadzi zwykle z okolicy jajnikowej przez więzadło sze­rokie do pochwy, będąc pozostałością dolnych części przewodu Wolffa (ductus epoophori longitudinalis). Gauchera niedokrwistość (choroba). Rodzinna niedokrwistość pochodzenia śledziono­wego, cechująca się obecnością w śledzionie dużych komórek jedno- lub wielo-jądrzastych o połyskującej jednolitej cytoplazmie naładowanych cerebrozydami (komórki Gauchera). Gee-Hertera choroba (coeliac syndrome). Grupa zespołów upośledzenia wchłaniania obejmująca; prawdziwą i idiopatyczną celiakię, niewydolność trzustki z do­łączającym się zwłóknieniem trzustki, ciężkie niedobory pokarmowe i pro­cesy uczulenia na gluten pszenicy, przejawiające się zapaleniem języka, wzdę­ciem brzucha, brakiem łaknienia, wyniszczeniem, zatrzymaniem wzrostu, nad­mierną pobudliwością ośrodkowego układu nerwowego, tężyczką i biegunką z ob­fitymi białymi, cuchnącymi stolcami. Gee-Thaysena choroba. Steatorrhoea idiopathica u dorosłych i młodzieży w krajach nietropikalnych, prawdopodobnie identyczna ze sprue. Gerhardta zmiany odgłosu opukowego (objaw Gerhardta). Zmiana odgłosu opukowego w zależności od ułożenia chorego obserwowana w odmie opłucnej i w gruźlicy płuc. Gerliera choroba. Porażenny zawrót głowy. Choroba nerwów i ośrodków nerwowych, atakująca pracowników gospodarstw rolnych i obór i cechująca się bólem, nie­dowładem, zawrotem głowy, opadnięciem powiek i przykurczami mięśniowymi. Gilberta choroba. Wrodzona postać żółtaczki hemolitycznej. Gilles de la Tourette'a choroba. Niezborność motoryczna z echolalią i koprolalią. Goldberga dieta. Dieta w pelagrze; do diety mieszanej dodaje się 30 g suszonych drożdży piwnych. Grahama Steela szmer (objaw). Miękki szmer rozkurczowy słyszalny w trzeciej lewej przestrzeni międzyżebrowej niedaleko od lewego brzegu mostka, a powodowany względną niedomykalnością zastawek tętnicy płucnej. Grahama technika. Metoda radiograficznego ujawniania pęcherzyka żółciowego przez dożylne wstrzyknięcie czterojodofenoloflaleiny, Gravesa choroba (Basedowa choroba; Parryego choroba). Pierwotne wole toksyczne rozlane (pierwotna nadczynność tarczycy, rozlany przerost gruczołu tarczowego z nadczynnością tarczycy). Grocco'a trójkąt stłumienia przykręgoslupowego. Objaw wysięku w opłucnej składa­jący się z trójkątnego pola stłumienia po tylnej stronie klatki piersiowej i po stronie przeciwnej do wysięku w opłucnej. Gublera guz. Guz na grzbiecie nadgarstka w przypadku porażenia prostowników ręki. Gulla choroba. Obrzęk śluzowaty wskutek zaniku gruczołu tarczowego. Hafi disease. Choroba, która nawiedza rybaków znad zalewu Fryskiego; nagle pojawił się ostry ból kończyn, znaczne znużenie i hemoglobinuria, prawdopodobnie wsku­tek zatrucia arsenem wprowadzonym do zalewu z odpadkami z fabryk celulozy. Handa-Schiillera-Christiana choroba. Hanota marskość wątroby (choroba, zespół). Pierwotna marskość żółciowa wątroby z nie znanej przyczyny, z żółtaczką, powiększeniem wątroby i śledziony oraz gorączką. Harrisona bruzda. Poziome zagłębienie wzdłuż dolnego brzegu klatki piersiowej, od­powiadające przyczepom przepony do żeber, spotykane u dzieci z krzywicą i z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych. Hashimoto's wole (choroba). Symetryczne elastyczne powiększenie tarczycy z zani­kiem zrazików gruczołu i zastąpieniem komórek miąższowych przez rozlane nacieczenie limfocytami. Heberdena guzki. Obrzmienie ostatnich stawów międzypaliczkowych symetryczne i zwykle niebolesne, ale niekiedy z epizodami bólu, obrzmieniem, tkliwością i sztywnością, częściej u kobiet. Henochi chorea electrica (spasmodic tic). Zaburzenia zaznaczające się kurczowymi ru­chami grup mięśniowych, pojawiającymi się w nieregularnych odstępach czasu. Henochi purpura. Postać plamicy z przełomami bólowymi w jamie brzusznej i stolca­mi smołowatymi w następstwie zmian krwotoczno-pokrzywkowatych w ścianie jelit. Hiponatremii zespół. Różne typy zespołów hiponatremii zależą od punktu zaburzenia przemiany sodu lub od zaburzenia równowagi płynów ustrojowych: opróżnie­nie ustroju z sodu, zmniejszenie ciśnienia osmotycznego w komórkach ze zmniejszeniem zasobów sodu, zatrucie wodne i hiponatremia hiperlipemiczna z normalną ilością sodu w ustroju oraz hiponatremia skojarzona ze stanami obrzękowymi. Hipokratesa twarz. Rysy twarzy zaostrzone, twarz ziemista wskazuje na zbliżającą się śmierć. Hirschsprunga choroba. Megacolon congenitum. Hodgkina choroba. Niepomyślnie rokująca choroba węzłów chłonnych, śledziony i ukła­du limfatycznego, dla której charakterystyczne są komórki Dorothy Reed. Holmgrena test. Użycie pasemek kolorowej przędzy do badania zdolności rozpozna­wania barw. Holzphlegmone. Ropowica przedsionka jamy ustnej i szyi. Howell-Jolly'ego ciałka Niewielkie, okrągłe lub owalne ciałka, różowawe lub niebies­kawe przy barwieniu barwnikiem Giemsy, spotykane w niektórych krwinkach czerwonych; przypuszcza się, iż są to cząstki lub fragmenty jąder tych krwinek Hunteri glossitis. Zanikowe wygładzenie powierzchni i brzegów języka obserwowane w niedokrwistości złośliwej. Huntera wrzodziejący szankier (szankier twardy). Postać pierwotnego wrzodziejącego uszkodzenia kiłowego o twardym dnie i brzegach, które wytwarza wydzielinę surowiczą. Huntingtona pląsawica (chorea chronica). Dziedziczna choroba dorosłych, cechująca się nieregularnymi ruchami, zaburzeniami mowy i otępieniem. Hutchinsoni hydroa aestivalis. Grudki lub niewielkie pęcherzyki pojawiają się w okre­sie dzieciństwa przeważnie na twarzy i po stronie prostowników na kończynach, symetrycznie i ze skłonnością do nawrotów w lecie. Hutchinsona zęby. Kołkowate lub klinowate siekacze stałe oraz morwowate zęby trzo­nowe z zaokrąglonymi, pokarbowanymi powierzchniami miażdżącymi, spotykane we wrodzonej kile. Hutchinsona-Gilforda choroba. Progeria. Hyperaldosteionismus. Pierwotna postać wzmożonego wydzielania aldosterone zwy­kle przez guz nadnercza, charakteryzująca się nadciśnieniem tętniczym, wielo-moczem, napadami osłabienia mięśniowego, hipokaliemią, hipochloremią i alkalozą ze znacznym wydalaniem aldosteronu z moczem, wtórny hiperaldosteronizm pojawia się u pacjentów z obrzękami pochodzenia sercowego, nerkowego albo wątrobowego, u których jest niskie stężenie sodu w moczu. Reenstierna'y test. Sródskórne wstrzyknięcie szczepionki z zabitych prątków Ducreya dla wykrycia dodatniego odczynu skóry w przypadkach podejrzenia wrzo­du wenerycznego. Jacksona padaczka (epilepsia focalis). Padaczka wskutek ogniskowego uszkodzenia lub urazu pola motorycznego kory mózgowej z drgawkami ograniczonymi do grup mięśniowych kontrolowanych przez uszkodzone pole. Jacksona napady. Ruchy drgawkowe i zaburzenia czucia, rozpoczynające się w małych mięśniach ręki, stopy lub twarzy i powoli rozszerzające się, niekiedy obejmując całe ciało; w tym wypadku pojawia się utrata świadomości i uogólnione drgawki. Jadassohni anetoderma. Postać samoistnego zaniku skóry, rozpoczynająca się wyraź­ną plamką rumieniowatą wielkości soczewicy, która wkrótce bieleje w środku i tworzy okrągłe uszkodzenie, wewnątrz którego naskórek jest nieznacznie po­marszczony; później powierzchnia staje się błyszcząca, biała i pomarszczona; zwykle występuje na tułowiu, barku i na twarzy. Joifroya objaw. Brak zmarszczek na czole, gdy pacjent z wolem toksycznym nagle spojrzy do góry. Kaposi sarcoma (choroba). Sarcoma haemorrhagicum idiopathicum multiplex, z na­ciekającymi zmianami guzkowatymi, składającymi się początkowo z komórek lim-focytoidalnych, a później z wrzecionowatymi komórkami z proliferacją i rozsze­rzeniem naczyń, pojawiającym się najpierw na rękach lub stopach; choroba sze­rzy się, zajmując symetrycznie dolne kończyny, na których pojawiają się uszko­dzenia niebieskawo-czerwonawe. Kaposi eruptiovaricelliformis. Ostra choroba gorączkowa z wykwitami pęcherzyko­wymi, która czasem wikła wyprysk u dzieci, często z adenopatią węzłów chłon­nych szyi. Kerniga objaw. W ułożeniu na grzbiecie pacjent może łatwo i zupełnie wyciągnąć kończyny dolne, ale kiedy znajduje się w pozycji siedzącej lub gdy leży z udami na brzuchu, nie może całkowicie wyprostować kończyn dolnych — objaw zapa­lenia opon mózgowych. Kienbocka choroba. Osteochondrosis progressiva chronica ossis semilunaris carpi. Kirklanda choroba. Ostre zakażenie gardła z miejscowym zapaleniem węzłów chłon­nych. Klumpkego porażenie (porażenie Klumpkego-Déjerine'a). Tzw. dolne porażenie splotu barkowego — porażenie z zanikami mięśni ramienia i ręki, wskutek uszkodzenia nerwów VIII szyjnego i I grzbietowego; często pojawia się u dzieci urodzonych pośladkowo. Kny'i myokymia. Przypuszczalnie odmiana sclerosis lateralis amyotrophica ze skur­czami i drganiami włókienkowymi różnych mięśni, ale bez zaników mięśniowych i z głębokimi odruchami ścięgnistymi. Kohlera choroba. Zniekształcenie kości łódkowatej stopy u dzieci wskutek urazu i zaburzenie rozwojowe wskutek urazu, z chromianem i bólami przy chodzeniu, tkliwością okolicy kości łódkowatej, a niekiedy z zaczerwienieniem i obrzmie­niem, choroba drugiej kości śródstopia ze zgrubieniem jej trzonu i zmianami koło jej główki stawowej, charakteryzująca się bólem w drugim stawie śródsto-pno-palcowym przy chodzeniu lub staniu. Koplika plamki. Niewielkie niebieskawobiaławe plamki z czerwonawą obwódką na błonach śluzowych policzków w okresie zwiastunów odry. Korsakowa delirium. Przedłużający się napad białej gorączki (delirium tremens) po­przedzający wystąpienie psychozy Korsakowa. Korsakowa psychoza. Krylego choroba (hyperkeratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans). Rzadka choroba, w której wytwarza się rogowaty stożek, wrastający w skórę, z dołkowatym zagłębieniem pozostającym po usunięciu; objawy zlokalizowane lub uogólnione, Ktimmela choroba. Złamanie kompresyjne kręgu; objawy występują w kilka tygodni później; składają się na nie bóle w plecach, nerwoból międzyżebrowy, zaburze­nia motoryczne kończyn dolnych oraz wypuklenie kręgosłupa, które jest bolesne na ucisk i zmniejsza się przy wyprostowaniu się (spondylitis posttraumatica). Kussmaula brak tchu (oddech Kussmaula). Hiperpnoe spostrzegane w kwasicy cu­krzycowej. Laenneca marskość. Cirrhosis hepatis periportalis. Landouzy-Dejerine dystrophia (atrophia musculorum facioscapulohumeralis). Zanik mię­śni twarzy, pasa barkowego i ramienia, powodujący „twarz miopatyczną". Landry'ego wstępujące porażenie ostre. Ostre wstępujące porażenie rdzenia kręgo­wego, prawdopodobnie postać zapalenia wielonerwowego. Larsen-Johansena choroba. Choroba rzepki, w której stwierdza się radiologicznie do­datkowy ośrodek kostnienia w dolnym biegunie. Lasegue'a objaw. W zapaleniu nerwu kulszowego uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej wywołuje ostry ból w tylnej części uda. Laurence-Moon-Biedla infantylizm przysadkowy. Lebera choroba. Dziedziczna postać zapalenia nerwu wzrokowego bądź zapalenia po-zagałkowego, która często wiąże się z płcią. Legg-Calve-Perthesa choroba. Osteochondritis deformans iuvenilis, coxa plana; na­wiedza dzieci między 5 a 10 r. życia; przebiega z niewielkim bólem i utykaniem;, badanie radiologiczne wykazuje postępujące spłaszczenie i fragmentację głowy kości udowej. Letterer-Siwe choroba (zespół). Zmiany szkieletowe, uszkodzenia skórne, powiększenie wątroby i śledziony, limfadenopatia, niedokrwistość, skłonność do krwawień, po­jawiająca się zwykle w wieku poniżej trzech lat; badaniem bioptycznym skóry i węzłów chłonnych stwierdza się liczne komórki siateczkowo-śródbłonkowe; zejście szybkie i niepomyślne. Levinsona test. Odczyn laboratoryjny w gruźliczym zapaleniu opon mózgowych i w innych chorobach wewnątrzczaszkowych. Lindaua choroba (choroba Lindaua von Hippela). Naczyniak móżdżku, zwykle torbie­lowaty, skojarzony z naczyniakiem siatkówki oraz zmianami torbielowatymi trzustki i nerek. Littena objaw (cień). Little'a choroba. Wrodzona spastyczna sztywność kończyn, postać spastyczna poraże­nia mózgowego, istniejąca od urodzenia i spowodowana aplazją lub hipoplazją dróg piramidowych. Lobsteina choroba. Osteogenesis imperfecta. Ludwiga angina. Nacieczenie ropne wokół ślinianki podszczękowej, poniżej szczęki dolnej i wokół przedsionka jamy ustnej, zwykle w następstwie zakażenia pa­ciorkowcami. Madelunga zniekształcenie. Zniekształcenie kości promieniowej w jej części obwodo­wej z przemieszczeniem do tyłu kości łokciowej. Magnani paraesthesia (objaw). Uczucie okrągłego ciała pod skórą, niekiedy spostrze­gane w przewlekłym kokainizmie. Majocchiego purpura. Purpura annularis teleangiectodes. Rzadki zespół plamicy. Marcus Gunna objaw (zespół). Opadnięcie górnej powieki ze zwężeniem szpary powie­kowej w czasie żucia lub ruchów szczęką dolną, zwykle jednostronne. Marie-Striimpelli spondylitis. Spondylitis ankylopoetica. McBurneya punkt. Punkt bolesny, zwykle spostrzegany w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego, umiejscowiony około 5 cm od kolca biodrowego prawego przednie­go górnego na linii łączącej tenże z pępkiem. McEwena punkt. Punkt nad przyśrodkowym kątem oka, bolesny w ostrym zapaleniu zatoki czołowej. Meckela uchyłek. Niekiedy spotykany twor, łączący się z jelitem ślepym względnie z dolną częścią jelita krętego, stanowiący nieobliterowaną pozostałość przewodu zarodkowego. Meigsa choroba . Merzbachera-Pelizaeusa choroba (postać Pelizaeusa Merzbachera rozlanego stwardnie­nia mózgu). Rodzinne stwardnienie półkul mózgowych, rozpoczynające się w dzie­ciństwie i szybko postępujące, z otępieniem i zaburzeniami troficznymi oraz na-czynioruchowymi. Mikulicz choroba lub zespół (achroacytosis). Przewlekłe powiększenie gruczołów łzowych oraz ślinowych o różnej etiologii (gruźlica, białaczka, mięsak limfatyczny, sarkoidoza), połączone z suchością w jamie ustnej i zmniejszeniem lub bra­kiem łzawienia. Milroya choroba (Meigego choroba; Nonne-Milroya-Meigego zespół). Postać dziedzicz­nego obrzęku podudzi. Mobiusa objaw. Niezdolność do utrzymania gałek ocznych w ustawieniu zbieżnym w wolu toksycznym, wskutek niewydolności wewnętrznych mięśni prostych. Moellera zapalenie języka. Glossitis chronica superficialis seu glossodynia exfoliativa; niekiedy nawiedza policzki i podniebienie. Moona zęby. Niewielkie kopułowate pierwsze trzonowce u pacjentów chorych na kiłę. Moorena wrzód. Ulcus rodens corneae. Morgagniego torbiel. Torbielowata pozostałość przewodu Mullera powiązana z jajo­wodem lub jądrem, Morquio'a choroba lub zespół (Morquio-Brailsforda choroba). Evcentro-osteochondro-dysplasia; rzadki rodzaj ossifikacji z licznymi odosobnionymi ogniskami; choro­ba występuje rodzinnie i zaznacza się przez karłowatość i zniekształcenia. Mortona metatarsalgia. Ból śródstopia wskutek osteochondrosis capitum ossium me­tatarsi. Morvana choroba. Postać jamistości rdzenia kręgowego cechująca się niebolesnymi owrzodzeniami opuszek palców (zastrzał) oraz porażeniem ze znieczuleniem i zanikami w okolicy przedramion i rąk. Morvana pląsawica. Wlókienkowe skurcze mięśni tylnej części ud, niekiedy szerzące się na tułów, ale nigdy nie atakujące szyi i twarzy. Moyera objaw. Przerywane skurcze mięśnia dwugłowego ramienia (objaw koła zębatego) spostrzegane przy palpacji, gdy przedramię jest wyprostowane przez badającego po uprzednim zgięciu kończyny,- obserwuje się w parkinsonizmie. Murphy'ego objaw Niezdolność wykonania głębokiego wdechu, gdy palce badają­cego uciskają okolicę poniżej prawego łuku żebrowego poniżej brzegu wątroby; objaw schorzenia pęcherzyka żółciowego, brak odgłosu opukowego bębenko­wego, gdy opukuje się dolną prawą część jamy brzusznej czterema palcami po kolei, wskazuje na niewielką ilość wysięku w zapaleniu wyrostka robaczkowego (objaw cichego opukiwania). Myoclonia Lenoble-Aubineau . Niemanna choroba . Niemanna-Picka choroba (choroba Niemanna). Zaburzenie metabolizmu fosfatydów u dzieci, cechujące się niedokrwistością i leukocytozą ze względnym wzrostem limfocytów oraz powiększeniem wątroby i śledziony; histiocyty zawierają le­cytynę, co nadaje im wygląd piankowaty; śmierć w ciągu dwu pierwszych lat życia. Nystagmus-myoclonus Lenoble . Olivera plamy (Gablera plamy). Zawodowe bielactwo wskutek noszenia gumowych rękawiczek, traktowanych środkami przeciwutleniającymi (eter monobenzylowy hydrochinonu), z odbarwieniem grzbietowych powierzchni rąk aż do środkowej części przedramion, niekiedy plamkowate lub pasmowate. OUiera choroba. Dyschondroplasia. Osgood-Schlattera choroba. Osteochondrosis tuberositatis tibiae. Oslera choroba (choroba Osler-Vaqueza): erythraemia, epistaxis hereditaria cum teleangiectasia haemorrhagica. Pageta choroba: osteitis deformans, zapalno-nowotworowe zmiany obwódki bro­dawki sutkowej. Pancoasta guz. Tumor sulci pulmonalis superioris. Parkinsona choroba. Paralysis agitans. Parrota guzki. Kiłowe guzki zewnętrznej blaszki czaszki. Pel-Ebsteina postać gorączki (w chorobie Hodgkina). Nawracająca lub stała gorączka, pojawiająca się w nieregularnych falach, trwających po kilka dni, przedzielo­nych okresami remisji, występująca w niektórych przypadkach choroby Hodgkina, Perthesa choroba . Pyeroniego choroba. Stwardnienie ciał jamistych prącia z wytworzeniem włóknistych pasm. Picka (Arnolda) choroba. Ograniczony zanik mózgu, postać otępienia cechująca się po­stępującym zwyrodnieniem ośrodków wyższych zdolności i rozwojem afazji. Picka (Friedela) choroba (zespół). Polyserositis (pseudocirrhosis hepatis pericardiaca). Potta choroba. Zapalenie kości lub próchnica kręgów, zwykle o charakterze gruźliczym z wytworzeniem ropni. Potta złamanie. Złamanie dolnej części strzałki z poważnym uszkodzeniem stawu sko­kowego górnego, zwykle odłamanie młoteczka wewnętrznego lub zerwanie bocz­nego więzadła wewnętrznego. Potta zgorzel (zgorzel starcza). Zgorzel kończyny wskutek arteriosclerosis obliterans. Putnama objaw. Wydłużenie kończyn dolnych w histerycznym schorzeniu bioder. Oueyrati erythroplasia. Stan przedrakowy cechujący się czerwonymi polami nabłonkci brukowego śluzówki (prącie, wargi sromowe, jama ustna, odbyt). Quinckego choroba. Oedema angioneuroticum. Raynauda choroba (zespół). Napadowe zmiany barwy palców, głównie rąk, cechujące się bladością, sinicą i odczynowym przekrwieniem, zapoczątkowywane przez wystawienie na zimno, zaburzenia emocjonalne, nadmierne palenie tytoniu lub czynniki mechaniczne (żebro szyjne lub zespół z hiperabdukcji). Rendu-Oslera-Webera choroba (zespół). Nawracające mnogie teleangiectasiae i naczy-niaki skóry, błon śluzowych i narządów wewnętrznych z krwawieniami; choroba występuje rodzinnie i dziedzicznie. Riedela wole (choroba). Postać przewlekłego zapalenia tarczycy cechująca się podobną do drzewa twardością gruczołu tarczowego z wytwarzaniem tkanki włóknistej, zmniejszeniem liczby pęcherzyków o nieregularnym kształcie i rozmiarach i zra­staniem się z otoczeniem za pośrednictwem tkanki włóknistej. Riehli melanosis. Plamiste brązowe przebarwienia, najbardziej intensywne na czole, w okolicy kości jarzmowej, poza uszami i po bokach szyi, zaczynające się swę­dzeniem, zaczerwienieniem i łuszczeniem się, później nie zmieniając się. Riga'i choroba. Stwardniałe szare pole w obrębie wędzidełka języka u niemowląt i dzieci z dołączającym się owrzodzeniem. Riggsa choroba. Pyorrhoea alveolaris. Rinnego test. Test do badania słuchu; widełki stroikowe dotyka się do wyrostka sut-kowatego, dopóki pacjent słyszy ich dźwięk, potem przenosi się widełki stroiko­we o około 1,5 cm na zewnątrz od przewodu słuchowego, w którym to miejscu normalnie wibracje słyszy się w przybliżeniu dwa razy dłużej przy przewodze­niu powietrznym niż przy kostnym; jeśli szmer jest słyszalny lepiej przed uchem, przewodnictwo powietrzne jest lepsze niż przewodnictwo kostne, i od­wrotnie. Romberga objaw (test). Chwianie się ciała w przypadku niezborności kończyn dol­nych, jeśli pacjent stoi na zbliżonych do siebie stopach z zamkniętymi oczami. Rosenbacha choroba. Erysipeloid. Sw. Wincentego taniec. Chorea acuta (chorea Sydenhami). Sandwitha język. Krańcowo wygładzony język, widywany niekiedy w późnych okre­sach pelagry. Schambergi dermatosis. Szczególnie powoli postępujące zaburzenia pigmentacji skóry, atakujące głównie przednie części podudzi, kostki i grzbietowe części stóp, wy­stępujące głównie u mężczyzn, rozpoczynające się rzutami czerwonawych wy­kwitów punkcikowatych, które powoli szerzą się na zewnątrz ze świeżymi uszko­dzeniami na obwodzie, a plamy przemieniają się na brązowawe i żółtawe, przy­pominając ziarna papryki. Scheuermana choroba. Necrosis epiphysis vertebrae; osteochondrosis vertebrae. Schildera choroba (encephalitis). Rozlane zapalenie okołoosiowe półkul mózgowych, zaczynające się w płatach potylicznych i cechujące się wczesnym zniknięciem mieliny, występującym przeważnie u dzieci; choroba zaczyna się ślepotą. Schimmelbuscha choroba. Postać postępującego zapalenia sutka z wytwarzaniem licz­nych małych torbieli. Schmorla guzki. Guzki, widywane w radiogramie kręgosłupa, powstają wskutek wy­padnięcia jądra miażdżystego do przylegającego kręgu. Schönleina plamica. Purpura rheumatica. Schulzego myokimia. Myoclonia fibrillaris multiplex. Schwartzego objaw. Odosobnione pola przekrwienia śluzówki, pokrywające wynio­słości, jak to widuje się przez zanikającą przejrzystą błonę bębenkową, co spo­tyka się w otosclerosis. Seitza oddychanie. Odmiana szmeru oddechowego oskrzelowego, składająca się ze szmeru wdechowego, który rozpoczyna się jako szmer oskrzelowy i kończy albo tonem jamistym lub dzbanowym. Semon-Rosenbacha prawo. Uszkodzenie odwodzicieli strun głosowych (mm, cricoaryte-noidei posteriores) w postępujących chorobach organicznych ruchowych nerwów krtaniowych występuje jako pierwsze, a czasami jedyne tylko uszkodzenie mięśni. Senear-Ushera typ pęcherzycy (zespół). Nieczęsta i względnie przewlekła i dobrotliwa odmiana pęcherzycy, cechująca się krążkowatymi plamami, łuszczącymi się, wiot­kimi pęcherzykami i powstawaniem strupów na twarzy, tułowiu i owłosionej czę­ści głowy; klinicznie może przypominać dermatitis seborrhoica lub lupus erythe­matosus; wykwity znikają samoistnie, pozostawiając czerwonawobrązowawe po­la przebarwienia, w których mogą występować nowe pęcherze. Shavera choroba. Pylica płuc wskutek pyłów bauksytu glinowego wiodąca do rozed­my płuc i serca płucnego. Sheehana (zespół) choroba. Poporodowa martwica przysadki mózgowej wskutek cięż­kiego krwawienia, zapaść i wstrząs w czasie porodu oraz we wczesnym okresie poporodowym; bladość, astenia, apatia, zanik sutków z utratą przebarwienia otoczek sutków, zahamowanie laktacji, utrata uwłosienia łonowego, zanik czę­ści płciowych zewnętrznych, okresowy lub stały brak miesiączkowania. Sicheli ptosis. Opadnięcie powieki wskutek wytworzenia fałdu ze skóry i tłuszczu, zwi­sającego na dół poniżej brzegu powiek. Simmondsa choroba. Przedwczesne starzenie się, połączone z objawami psychicznymi wskutek całkowitego zaniku przysadki mózgowej, występujące głównie u kobiet, i cechujące się postępującym wychudnięciem, przedwczesnym starzeniem, zmarszczkami skóry, utratą uwłosienia w okolicy łonowej i pachowych, utratą pociągu płciowego, obniżeniem podstawowej przemiany materii. Simmondsi cachexia pituitaria. Sjögrena choroba. Sludera ból głowy (newralgia). Newralgia zwoju klinowo-podniebiennego, powodująca ból palący lub świdrujący w zakresie szczęki górnej, szerzący się do szyi i barków. Smitha złamanie. Złamanie obwodowej części kości promieniowej tuż przy jej po­wierzchni stawowej z przemieszczeniem dolnego fragmentu do przodu (odwrotnie do złamania typu Collesa). Sprengela zniekształcenie lub wrodzone uniesienie łopatki. Wrodzone przemieszczenie łopatki ku górze. Spurwaya choroba (zespół). Osteogenesis imperfecta (łamliwość kości i niebieskie twardówki). Stellwaga objaw. Refrakcja górnej powieki, wiodąca do poszerzenia szpary powieko­wej z nieczęstym mruganiem powiekami . Stilla choroba. Postać przewlekłego zapalenia wielostawowego, nawiedzająca dzieci z limfadenopatią, splenomegalią i nieregularną gorączką. Stryckera-Halbeisena zespół. Plamista powierzchowna, pęcherzykowata i łuskowata erytrodermia, nasilony świąd i niedokrwistość makrocytowa; zmiany występują na twarzy szyi i górnej części klatki piersiowej i poddają się leczeniu za pomocą diety i zespołu witaminy B. Sudecka zanik. Ostry zanik kości rozwijający się w miejscu urazu bądź zapalenia i radiograficznie przedstawiający plamisty zanik kości. Sydenhami chorea. Chorea minor. Tay-Sachsa choroba. Idiotia familiaris amaurotica. Thomsena choroba. Myotonia congenita hereditaria; cechuje się skurczami fonicznymi i sztywnością niektórych mięśni, gdy usiłuie się poruszać nimi po okresie wypo­czynku lub pod wpływem mechanicznego pobudzenia; w miarę używania mięśni sztywność zanika. Thornwaldta choroba (zespół). Ból głowy w okolicy potylicznej oraz wydzielina z noz­drzy tylnych wskutek zapalenia środkowego zachyłka nosowo-gardłowego. Tietza choroba (zespół). Bolesne obrzmienie okolicy połączeń żebrowo-obojczykowych lub górnych połączeń żebrowo-chrząstkowych o nie znanej etiologii, o dobrotli­wym przebiegu i samoistnym wygojeniu. Tootha porażenie (atrophia musculorum peroneorum). Postać strzałkowa postępujące­go zaniku mięśni. Tragarzy zapalenie kaletek. Zapalenie kaletek nad siódmym szyjnym wyrostkiem kol­czystym u tragarzy, którzy noszą ciężkie ładunki na górnej części grzbietu i u których rozwija się przedwcześnie wygięcie kręgosłupa, podobnie jak w wieku podeszłym. Traubego czopki (Dittricha czopki). Białawe, brązowe lub żółtawe masy, znajdujące się w plwocinie lub w oskrzelach w septycznym zapaleniu oskrzeli i w gardzieli płuca. Trousseau objaw. Skurcz mięśni przy ucisku na zaopatrujące duże naczynia i nerwy, widywany w tężyczce, wywołuje się za pomocą sfigmomanometru z zastosowa­niem odpowiedniej siły dla zahamowania krążenia. Unverrichti myoclonus epilepticus. Rzadka choroba, w której w przerwach między wiel­kimi napadami padaczkowymi pojawiają się napadowe kurcze kloniczne mięśni kończyn, szczególnie części proksymalnych, i mniej lub więcej stałe drgania wł okienkowe. Vaqueza choroba. Polycythaemia rubra vera. Vincenta angina. Stomatitis ulceromembranosa, przypuszczalnie powodowana przez Bacillus fusiformis (Fusobacterium fusiforme) i Borrelia vincenti. Virchowa węzeł (węzeł ostrzegawczy). Powiększony nadobojczykowy węzeł chłonny, zwykle po stronie lewej, który wskazuje na obecność złośliwych zmian wewnątrz jamy brzusznej. Volkmanna przykurcz. Przykurcz palców, a niekiedy nadgarstków z porażeniem roz­wijającym się szybko po ciężkim urazie w okolicy stawu łokciowego lub wsku­tek niewłaściwego użycia opaski hemostatycznej. von Gierkego choroba (glycogenosis; zaburzenie magazynowania glikogenu). Złożone określenie odnosi się do grupy wrodzonych zaburzeń metabolizmu węglowoda­nów, które cechują się nadmiernym odkładaniem się glikogenu w tkankach, zwy­kle w połączeniu z anomalią jednego lub kilku układów enzymatycznych, zwią­zanych z rozpadem lub syntezą glikogenu; występuie w postaci wątrobowo-ner-kowej lub jako uogólniona glikogenoza tycząca przede wszystkim mięśnia serca oraz mięśni szkieletowych. von Graefego objaw. Brak poruszania się górnej powieki ku dołowi wraz z gałką ocz­ną w czasie wodzenia wzrokiem za palcem badającego, występuje w wolu to­ksycznym. von Hippela choroba (Lindau-von Hippela choroba). Angioma cerebelli (zwykle torbie­lowata) skojarzona z hemangioma retinae oraz zwyrodnieniem torbielowatym trzu­stki i nerek. von Recklinghausena choroba: Neurofibromatosis multiplex, osteitis fibrosa cysti­ca, arthritis deformans neoplástica. von Willebranda choroba. (Willebrand-Jürgensa zespół). Konstytucjonalna, nie tierno-filowa, dziedziczna skaza krwotoczna, z normalną liczbą płytek, retrakcją skrzepu, koagulacją i zużytkowaniem protrombiny, ale z przedłużonym czasem krwawienia; etiologia nie znana. Vrolika choroba, (osteogenesis imperfecta, osteopsathyrosis congenita Looseri). Pierwsze złamania powstają w okresie życia płodowego, ze zmianami czaszki, niskim wzrostem i wczesną śmiercią; oboje rodzice często mają normalne kości i twardówki. Webera-Cockayne'a dziedziczna choroba rąk i stóp. Epidermolysis bullosa, odmiana zlokalizowana, zwykle rodzinna. Webera test Jeśli umieścić drgające widełki stroikowe na szczycie głowy, dźwięk naj­lepiej słyszy się w nie uszkodzonym uchu, jeśli głuchota jest skutkiem choroby narządu słuchu, a w uszkodzonym uchu — jeśli głuchota jest wynikiem zamknię­cia dróg powietrznych. Weila choroba. Krętkowice w wyniku zakażenia ludzi szczepami Leptospira ictero-haemorrhagiae, L. canicola, L. pomona, L. autumnalis i L. grippotyphosa. Werdniga-Hoffmana postać postępującego zaniku mięśni w dzieciństwie. Rzadka choro­ba rodzinno-dziedziczna, połączona z postępującym zwyrodnieniem komórek przed­niego rogu rdzenia kręgowego i zanikiem mięśniowym oraz osłabieniem. Werlhofa choroba. Purpura haemorrhagica. Westphali-Strümpelli pseudosclerosis. Postać zwyrodnienia wątrobowo-soczewkowatego z uszkodzeniem bardziej rozlanym niż w postępującym zwyrodnieniu soczewko-watym (choroba Wilsona), cechująca się drżeniem, sztywnością, zaburzeniami i zanikiem nerwu wzrokowego. Whippela choroba (zespół). Lipodystrophia intestinalis; do objawów należą: lymphade­nitis mesenterica lipoidea, steatorrhoea i szybkie wyniszczenie. Williamsa objaw. Stłumiony odgłos opukowy bębenkowy w drugim międzyżebrzu w ciężkich przypadkach wysięku w opłucnej. Wilmsa guz. Adenomyosarcoma renis. Wilsona choroba. Dermatitis exfoliativa, degeneratio lenticularis progressiva. Winckela choroba. Choroba noworodków rokująca niepomyślnie, cechująca się żół­taczką, krwotokami, krwiomoczem i sinicą. Wintricha zmiany opukowe. Zmiany wysokości tonu odgłosu opukowego, spostrzegane przy zamknięciu lub otwarciu ust, wskazujące na obecność jamy w płucu.